Степан Лукашик,
голова Яворівської районної державної адміністрації

Спеціальна економічна зона “Яворів” та транскордонне співробітництво

Транскордонне співробітництво – це шлях входження України в Європейську систему господарювання. Прикордонні регіони, до яких належить Яворівський район, в сучасних умовах отримують великі можливості для успішного розвитку шляхом ефективної співпраці з сусідніми державами. Сьогодні Яворівщина – це один з найбільших за величиною та промисловим потенціалом регіонів Львівської області. Наявність у Яворівському районі власних корисних копалин: природної сірки, нафти, газу, будівельних вапняків, піску, керамзитових глин, гіпсу, цілющих джерел; мережа автомобільних шляхів і залізниць міжнародного значення, високий рівень урбанізації створюють унікальні умови для розвитку промисловості і активної участі в державному та міжнародному розподілі праці, а також передумови для швидкого обороту вкладеного в економіку капіталу.

lukashuk.jpg (9392 bytes)

Степан Лукашик

Основу структури промисловості району формують наступні галузі: гірничо-добувна; нафтохімічна; газодобувна, деревообробна; харчова, борошномельно-круп’яна та комбікормова, промисловість будівельних матеріалів. Основним природним багатством району є родовище сірки. Протягом тривалого часу провідною галуззю економіки була хімічно-добувна промисловість, найбільше підприємство якої - Яворівське державне гірничо-хімічне підприємство “Сірка”. Це єдине на Україні підприємство з видобутку природної сірки. Виробничі потужності дозволяють повністю перекрити потреби України в сірці. Експорт продукції складає 25% від загального обсягу виробництва високоякісного продукту, який відповідає вимогам світових стандартів. Для розвитку нафтохімічної промисловості в Яворівському районі реальне значення має родовище Коханівської нафти. Запаси нафти при існуючій технології видобутку складають до 1 млн. тонн, геологічні запаси - до 10 млн. тонн. Коханівська нафта є типово тяжкою нафтою. Нафта термолабільна і при температурі вище 250 С розкладається з виділенням сірководню. На території родовища створюється комплексне підприємство з видобутку та переробки нафти. Велике значення для виробничих потреб району мають поклади газу Віжомлянського та Свидницького родовищ. На сьогодні геолого-розвідувальні і газодобувні підприємства виконують роботи з оцінки та освоєння цих родовищ. Геологічні запаси газу – 1,5 млрд. м. куб. Яворівський район має також значні запаси деревини. Площа лісів займає 33.6% від загальної площі району. Найбільш перспективним напрямком в розвитку економіки району є деревообробна промисловість.

З метою активізації соціально-економічних процесів в районі, впровадження ринкових умов господарювання, інтеграції економіки району з Європейськими країнами, розвитку транспортної інфраструктури міжнародного рівня, а також збільшення виробничого потенціалу району, прийнято 15 січня, і з 17 лютого 1999 року, дня його опублікування , набрав чинності Закон України “Про спеціальну економічну зону “Яворів”, яким забезпечено правову форму успішної реалізації інвестиційної діяльності у Яворівському районі і гарантується його незмінність до 2020 року.

Спеціальна економічна зона “Яворів” поєднує в собі функції комплексної виробничої зони, вільної митної зони та технологічного парку.

Органами управління спеціальної економічної зони “Яворів” є Яворівська районна рада та Яворівська районна державна адміністрація, до повноважень яких належить:

• затвердження та реєстрація в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони “Яворів”;

• розроблення і забезпечення реалізації стратегічних та поточних програм розвитку спеціальної економічної зони “Яворів”;

• сприяння отриманню суб'єктами спеціальної економічної зони “Яворів” інвестицій, кредитів, технічної допомоги;

• організація підготовки кадрів;

• проведення тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;

• здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території спеціальної економічної зони “Яворів”.

Крім того, створено орган господарського розвитку і управління спеціальної економічної зони “Яворів”, до компетенції якого належить:

• визначення пріоритетних напрямків розвитку спеціальної економічної зони “Яворів”;

• організація міжнародних тендерів з метою розміщення на території спеціальної економічної зони “Яворів” нових виробництв;

• упорядкування та надання суб’єктам спеціальної економічної зони “Яворів” у користування земельних ділянок, об’єктів інфраструктури та передача їм у користування природних ресурсів місцевого значення;

• видача дозволів на будівництво нових господарських об’єктів, реєстрація суб’єктів спеціальної економічної зони “Яворів”.

Суб'єктами СЕЗ “Яворів” є суб'єкти підприємницької діяльності, які розташовані та реалізують на території СЕЗ “Яворів” інвестиційні проекти кошторисною вартістю не менше $500 тис. (крім проектів технологічного парку), затверджені Яворівською райдержадміністрацією та зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ “Яворів”.

У СЕЗ “Яворів” в районі пункту пропуску через Державний кордон України “Краковець” створюється автопорт “Краковець”. На території автопорту “Краковець” загальною площею 74,5 га запроваджується спеціальний митний режим, згідно якого встановлюється порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:

1. На ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію автопорту “Краковець” для використання в межах території автопорту “Краковець” ввізне мито та ПДВ не справляються.

2.На вивезення з території автопорту “Краковець” за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених, оброблених на території автопорту “Краковець”, а також попередньо ввезених з-за меж митної території України не справляється акцизний збір, ПДВ та вивізне мито.

Термін перебування товарів на території автопорту “Краковець” не обмежується, крім випадків, коли товари мають обмежений термін зберігання. До митної вартості товарів та інших предметів не включається вартість послуг щодо зберігання товарів, їх дороблення, сортування, пакетування, які здійснюються на території автопорту “Краковець”.

Спеціальний митний режим запроваджується на території автопорту “Краковець” після затвердження Державною митною службою України акта приймання - передачі в експлуатацію об’єктів митної інфраструктури.

Суб’єктам спеціальної економічної зони “Яворів”, які реалізують на території СЕЗ “Яворів” інвестиційні проекти, затверджені Яворівською райдержадміністрацією, надаються пільги:

1 .Звільняються від ввізного мита устаткування, обладнання, комплектуючі до них для потреб, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту (крім підакцизних товарів) на період не більше, ніж 5 років;

2. Звільняються від обкладання ПДВ операції з ввезення устаткування, обладнання, комплектуючих до них, для потреб, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту (крім підакцизних товарів) на період дії закону;

3. Звільняються від сплати податку на прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів в перші 5 років з моменту отримання першого прибутку і на 50% в наступні роки;

4. Звільняються від сплати збору на соціальне страхування на випадок безробіття на період дії закону;

5. Звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду - на період дії закону;

6. Звільняються від сплати земельного податку:

а) на території земель, порушених діяльністю ЯДГХП “Сірка”, - на період дії закону,

б) на території інших земель СЕЗ “Яворів” - в перші 3 роки і на 50% в наступні.

Javoriv.jpg (12785 bytes)

 

Розгляд, затвердження та реєстрація інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ “Яворів”, здійснюється Яворівською райдержадміністрацією.

Рішення про затвердження та реєстрацію інвестиційного проекту є підставою для реєстрації інвестора суб’єктом СЕЗ “Яворів”. Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про Порядок затвердження та реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони “Яворів” від 7 червня 1999 року за №982.

Заявник для розгляду, затвердження та реєстрації інвестиційного проекту подає до райдержадміністрації такі документи:

1 .Заяву щодо розгляду інвестиційного проекту;

2. Інвестиційний проект (бізнес - план);

3.Нотаріально засвідчені копії установчих документів юридичної особи;

4.Нотаріально завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб”єкта підприємницької діяльності;

5. Документ, що свідчить про реєстрацію іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження.

6. Довідку органів державної податкової адміністрації України про стан розрахунків з бюджетом;

7. Висновок Укрінвестекспертизи щодо проектів, фінансування яких передбачається за рахунок коштів Держбюджету України або місцевих бюджетів;

8.Висновки державної експертизи стосовно інших інвестиційних проектів.

Подана заявником для розгляду інформація є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

На сьогодні зареєстровано 5 суб’єктів спеціальної економічної зони “Яворів”:

1. Закрите акціонерне товариство “Автопорт-Краковець-Глонік”.

Українсько-турецьке ЗАТ “Автопорт-Краковець-Глонік” здійснює будівництво першої черги консегнаційних складів. Загальний обсяг інвестицій складає 4.8 млн. дол. США. На сьогодні освоєно близько 2 млн. дол. США.

2. Дочірнє підприємство “Градієнт” товариства з обмеженою відповідальністю “Кера -Трейдінг”.

Польським підприємством налагоджується виробництво пінополістирольних плит. Обсяг інвестиційних вкладів становить $525 тис. Підприємство функціонує на території незадіяних виробничих площ Яворівського ДГХП “Сірка”.

3. Дочірнє підприємство “Вікнабуд” ТзОВ наукового проектно-виробничого підприємства “Калина”, яким налагоджується в м. Новояворівську виробництво вікон та дверей із металопластику, алюмінію та дерева. Загальний обсяг інвестицій складає $680 тис.

4. Спільне українсько-польське ТзОВ “Термобуд”. На незадіяних виробничих площах ВАТ “Яворівське автотранспортне підприємство 14632” вироблятиметься пінополістирол. Загальний обсяг інвестицій складає $520 тис., з яких 51% польський. У вересні поточного року планується випуск продукції.

5. ТзОВ “Міжнародна комерційна компанія”.

Українсько-британське підприємство займається лізинговими операціями на території України, що сприятиме розширенню матеріально-технічної бази суб’єктів підприємницької діяльності. Підприємство вкладає лізингові інвестиції (з повною передачею прав власності лізингоодержувачам).

Крім того, в районну державну адміністрацію подано на розгляд наступні інвестиційні проекти:

1. Китайське ТзОВ “Лінь Мін” планує виробництво, переробку та реалізацію продукції агропромислового комплексу (грибів, овочів, фруктів), а також будівництво медичного центру (нетрадиційна медицина), ринку (гуртова торгівля продовольчими та промисловими товарами), готельного комплексу та східного спортивно-культурного центру.

Загальний обсяг інвестицій складає 12.5 млн. дол. США. Кількість новостворених робочих місць планується довести до 3000-4000 протягом чотирьох років.

2. Турецьке ТзОВ “Акденіз-Україна” планує переробляти деревину і виготовляти дошки, паркет і т.д. Загальний обсяг інвестицій складає 550 тис. доларів США.

3. Приватне підприємство “Самоцвіт” планує пошиття та реалізацію головних уборів із синтетичного та натурального хутра. Розмір інвестиції становить 505 тис. доларів США.

4. ТзОВ “Міжнародне Ділове Співробітництво-Захід” планує будівництво багатоповерхового та індивідуального житла у м. Новояворівськ. Загальний обсяг інвестицій складатиме 1250 тис. доларів США.

5. Дочірнім НВП “Карат” акціонерного товариства “Концерн-Електрон” планується виробляти каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння і газові пальники інфрачервоного випромінювання. Загальний обсяг інвестицій складає 1,2 млн. доларів США.

На теренах Яворівщини плідно працюють іноземні суб’єкти господарювання. Свідченням цього є постійне зростання кількості підприємств, утворених спільно з іноземними партнерами. Сьогодні в районі 56 підприємств займаються зовнішньо-економічною діяльністю. Зареєстровано 9 спільних підприємств (крім суб'єктів спеціальної економічної зони “Яворів”) з іноземними інвестиціями, найбільші з яких ЗАТ “УКР-ПАК” ($3,8 млн.), ТзОВ “ЧСАД-Львівавтотранс” ($200 тис.), ТзОВ “Контракт” ($18 тис.) та інші. Середньорічний імпорт-експорт товарів в районі cкладає $1 млн.

Сьогодні Яворівщина готова до конструктивної та плідної співпраці на взаємовигідній основі з усіма партнерами як в межах України, так і за кордоном.